;)
Hľadať

Skade prichádzate

registrovaný / nový zákazník

FREE TIBET

Radi poradíme:

  tel: (+420) 777 663 666
 • E-mail: info@namaste.sk
 • Skype: masanta.com

Prihlásiť:

E-mail
Heslo

Přihlásit se přes mojeID:

S účtenkou z našeho obchodu obdržíte slevu 300 Kč na poznávací zájezdy po Evropě.

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu spoločnosť MASANTA.COM s.r.o. (dalšie údaje o spoločnosti nájdete na stránke "Kontakt").

Kupujúci

Koncový spotrebiteľ - právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré niesu upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia Zákonom č. 40/1964 Sb. (Občiansky zákonník) a súvisiacimi predpismi.

Cena tovaru

Cena tovaru v internetovom katalógu je vždy aktuálna a platná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez výslovného upozornenia Kupujúceho.

Zmena ceny tovaru v internetovom katalógu nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky Kupujúceho.

Prostriedky komunikáice

Pre účely vzájomnej komunikácie Kupujúceho a Predávajúceho slúži spravidla email, telefón.

Náklady spojené s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku hradí Kupujúci alebo Predávajúci podľa charakteru použitého komunikačného prostriedku, platných podmienok a sazdzobníkov poskytovateľov komunikačného prostriedku.

Objednávky tovaru

Prijatá objednávka sa stáva pre obe strany platnou momentom telefonického či emailového potvrdenia zo strany Predávajúceho. K tomuto potvrdeniu využije Predávajúci kontaktné údaje zadané Kupujúcim pri objednaní tovaru.

Objednávka sa považuje za vybavenú momentom prevzatia tovaru Kupujúcim v mieste k tomu určenom alebo prostredníctvom 3. osoby (prepravca).

Kupujúci môže objednávku upraviť či stornovať kedykoľvek až do momentu jej vybavenia

Predávajúci má právo objednávku stornovať kedykoľvek až do momentu jej vybavenia z dôvodu:

 • bez udania dôvodu,
 • tovar už není možné pre Kupujúceho obstarať z dôvodu ukončenia výroby či dodávok.

Dodacie lehoty

Dodaciu lehotu vidí Kupujúci na internetových stránkach Predávajúceho včetně možnosti dodania tovaru. Presnú dodaciu lehotu, ak je tovar skladom, alebo predpokladanú dodaciu lehotu, ak tovar není skladom, sa Kupujúci dozvie od Predávajúceho v momente potvrdenia objednávky.

Dodanie tovaru

Aktuálne možnosti dodania tovaru sú zverejnené u každého výrobku v internetovom katalógu.

Platobné podmienky

Tovar môže byť platený v hotovosti pri prevzatí. Kupujúcemu je dodaný daňový doklad splňujúci všetky náležitosti dané zákonom. Kupujúci môže tovar tiež uhradiť bezhotovostne dopredu na bankový účet Predávajúceho na základe zálohového dokladu, pri dodaní tovaru potom Kupujúci obdrží daňový doklad. Presné podmienky jednotlivých platobných možností sú zverejnené v internetovom katalógu Predávajúceho alebo písomne na vyžiadanie.

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

V súhľade zo zákonom č. 108/2000 Z.z.., má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené zpôsobom objednania iným než osobne. Kupujúci môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluuvy je nutné splniť nasledujúce podmienky:

 • tovar musí byť nepoškodený, bez známok používania či opotrebovania,
 • v pôvodnom obale,
 • s kompletným príslušenstvom (teda vrátane návodov, záručných listov atď.).

Pre urýchlené vybavenie odstúpenia od zmluvy a vrátenia penazí doporučujeme přiložiť k vrátenému tovaru vlastnoručne podpísaný sprievodný dopis alebo dopis s týmto obsahom:

"Jednostranne odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej dla objednávky [číslo objednávky], dňa [dátum objednávky] na položku/ky [tovar]. Vrátenú čiastku za vrátený tovar prosím vráťte na účet [číslo účtu]."

Tovar doporučujeme zaslať poistený a doporučene. (nie na dobierku)

Kupujúci nemôže odstúpiť od kupnej zmluvy v prípade, že se jedná o dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej zkaze, opotrebeniu alebo zastaraniu.

Zodpovednosť za vady / Reklamácie

Reklamačné podmienky sú naplno v súhľade zo zákonom č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník (ďalej len "Zákon"), a v situaciách, ktoré niesu priamo riešené týmito reklamačnými podmienkami, sa postupuje podľa ustanovenia tohto Zákona.

Právo zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácie") je možné uplatniť jedine na tovar zakúpený od Predávajúceho a v záručnej dobe.

Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade za Tovar. Ak tam nieje uvedená, je stanovená Zákonom na 24 mesiacov až na výnimky uvedené v Zákone.

Ak vykazuje objednaný Tovar zjavné nedostatky už pri preberaní tovaru, má Kupujúci právo Tovar neprevziať. V takomto prípade bude Tovar zaslaný zpäť Predávajúcemu. Ten má povinnosť všetko uviesť do poriadku a Tovar Kupujúcemu odoslať znova v čo najkratšom možnom termíne.

V prípade, že sa pri užívaní Tovaru Kupujúcemu vyskytnú v záručnej dobe vady Tovaru, môže Kupujúci postupovať v súhľade s týmito reklamačnými podmienkami a uplatňovať Reklamáciu.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie nadobúda účinnosti dňom akceptácie prijatia tovaru Predávajúcim. Predávajúci má právo neakceptovať prijatie tovaru od Kupujúceho v prípade, že niesu splnené podmienky dané Zákonom a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, ktoré si na jeho základe už poskytly.

V prípade zasielania reklamovaného Tovaru Predávajúcemu prostredníctvom prepravnej služby je Kupujúci povinný k Tovaru pribaliť vyplnenú žiadosť o reklamáciu. Túto žiadosť si môže opatriť rôznymi zpôsobmi (stiahnouť z internetu, vyžiadať k zaslaniu emailom, telefonicky ).

V prípade zasielania reklamovaného Tovaru Predávajúcemu sa za deň prijatia Reklamácie považuje deň obdržania poslednej súčasti Tovaru Predávajúcim. A za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň predania vybavenej Reklamácie prepravnej službe. V tomto prípade je Kupujúci tiež povinný zaslať reklamovaný Tovar spolu so všetkým príslušenstvom a spolu s kópiu záručného listu a žiadosti o reklamáciu a kópiu daňového dokladu. Kupujúci je povinný tovar pripraviť k preprave tak, aby pri nej nedošlo k poškodeniu Tovaru. Pri tejto preprave je za riadne doručenie k Predávajúcemu zodpovedný Kupujúci, ktorý uplatňuje reklamáciu.

V prípade, že Kupujúci bude požadovať riešenie Reklamácie formou opravy, má Predávajúci v rámci urýchlenia vybavenia reklamácie právo ho presmerovať na servisného partnera príslušného výrobcu.

Reklamácia musí byť vybavená bez odkladu a v čo najkratšom možnom termíne. Platí tu zákonná lehota, teda 30 dní od dňa následujúceho po dni doručenia žiadosti o reklamáciu Predávajúcemu, pokiaľ se Predávajúci nedohodne s Kupujúcim na lehote dlhšej. Ak není potom Reklamácia vybavená vznikajú Kupujúcemu rovnaké práva a povinnosti ako by sa jednalo o neodstraniteľnú vadu.

Kupujúci je povinný prevziať si vybavenú Reklamáciu čo najskôr na výzvu Predávajúceho, prípadne dohodnúť podmienky prepravy s Predávajúcim.

Predávajúci označí Reklamáciu za neoprávnenú v prípade, že:

 • vada vznikla neprimeraným zaobchádzaním či použitím,
 • bola vada zpôsobená v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia či poveternostných vplyvov,

Ochrana osobných dát

Všetky osobné údaje Kupujúceho sú Predávajúcim považováné za súkromné a dôverné. Tieto údaje sú teda bezpečne uložené na našich chránených serveroch a samozrejme niesu poskytované tretím osobám. Jedinou výnimkou sú externé dopravné služby, prípadne finančné inštitúcie poskytujúce splátkový predaj, a to jedine vtedy, ak je to nezbytne nutné pre doručenie tovaru klientovi.

Zmena uložených osobných dát je možná po prihlásení Kupujúceho do uživateľskej sekcie alebo na základe telefonického alebo emailového vyžiadania Kupujúceho u Predávajúceho.

Všetky uložené osobné údaje Kupujúceho je možné na telefonické alebo emailové vyžiadanie zmazať z databázy.

Informácie od Kupujúceho sú uchovávané v súhľade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2000 Z.z.. v zneniach neskorších predpisov.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Túto zmenu a jej účinnosť Predávajúci vyhlási vhodným zpôsobom na internetových stránkach či iným vhodným zpôsobom.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 26.3.2007.

© 2019 MASANTA s.r.o.

© 2007 MASANTA.COM s.r.o., Záběhlická 45, 106 00 Praha 10 * Tel: +420 267 311 588 *